Orang yang berperkara (berbicara di mahkamah), tiap kali perkara dimajukan tiap kali dibayar wang mejanya. kongkong = kayu belenggu orang gila.