Sama-sama ahli; sama-sama pendekar. kundi = biji saga.