Jangan menyerahkan kuasa kapada orang, nescaya kita dibinasakannya.