Orang yang sedang berkasih-kasihan tak dapat dipisahkan satu sama lain.