Penganut ajaran kitab suci Taurat, Zabur atau Injil